به مناسبت بیست و دومین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره)-فراز هایی از توزیح المسائل آن عزیز سفر کرده + توضیحات تکمیلی فریدون فرخزاد و بهرام مشیری در این مورد

Posted on ژوئن 4, 2011

0٣٥١ اگر نعوذ بالله حيوانى را وطى کند يعنى با او نزديكى نمايد و منى ازاو بيرون آيد غسل تنها، کافى است. و اگر منى بيرون نيايد، چنانچه پيش از وطى وضو داشته باز هم غسل تنها کافى است، و اگر وضو نداشته، احتياط واجب آن است که غسل کند،وضو هم بگيرد.

٣٤٩ اگر انسان جماع کند و به اندازه ختنه گاه يا بيشتر داخل شود، در زن باشد يا در مرد، در قبل باشد يا در دبر، بالغ باشند يا نابالغ اگر چه منى بيرون نيايد هر دو جنب مى شوند.

٤٥٣ وطى در دبر زنحائض، کفاره ندارد.

٢٤٠٦ اگر با مادريا خواهر يا دخترکسى ازدواج نمايد و بعد از ازدواج با آن کس لواط کند، آنها بر او حرام نم ىشوند.

٢٤٠٤ زنى را که طلاق داده اند و زنى که صيغه بوده و شوهرش مدت او را بخشيده يا مدتش تمام شده،چنانچه بعد از مدتى شوهر کند و بعد شك کند که موقع عقد شوهر دوم عده شوهر اول تمام بوده يا نه بايد به شك خود اعتنا نكند.

٢٤١٠ اگرکسى دختر نابالغى را براى خود عقد کند و پيش از آنكه نه سال دختر تمام شود، با او نزديكى و دخول کند،چنانچه او را افضا نمايد هيچ وقت نبايد با او نزديكى کند.

٢٣٩٤ اگر انسان پيش از آنكه دختر عمه يا دختر خاله خود را بگيرد با مادر آنان زنا کند، ديگر نمى تواند با آنان ازدواج نمايد.

٢٣٩٥ اگر با دخترعمه يا دختر خاله خود ازدواج نمايد و پيش از آن که با آنان نزديكى کند با مادرشان زنا نمايد عقد آنان اشكال ندارد.

٢٣٩٦ اگر با زنى غير از عمه و خاله خود زنا کند، احتياط واجب آن است که با دختر او ازدواج نكند،ولى اگر زنى را عقد نمايد و با او نزديكى کند بعد با مادراو زنا کند، آن زن براو حرام نم ىشود، و همچنين است اگر پيش از آنكه با او نزديكىکند با مادر او زنا نمايد، ولى در اين صورت احتياط مستحب آن است که از آن زن جداشود.

٢٤٥٤ اگر کسى با زنى که شوهر ندارد و در عده کسى هم نيست زنا کند چنانچه بعد او را عقد کند و بچ هاى از آنان پيدا شود، در صورتى که ندانند از نطفه حلال است يا حرام آن بچه حلال زاده است.

٢٤٥٦ اگر زن بگويد يائس هام نبايد حرف او را قبول کرد ولى اگر بگويد شوهر ندارم حرف او قبول مىشود.

٢٤٦١ کسى که از زنا به دنيا آمده، اگر زن بگيرد و بچ هاى پيدا آند آن بچه حلال زاده است.

٢٤٦٢ هر گاه مرد درروزه ماه رمضان يا در حال حيض زن، با او نزديكى کند معصيت کرده ولى اگر بچ هاى از آنان به دنيا آيد، حلال زاده است.

٢٤٨٥ اگر آسى دخترعمه يا دختر خاله انسان را شير دهد به انسان محرم نمىشود ولى احتياط مستحب آن است که ازدواج با او خوددارى نمايد.

٢٥٠٥ هرگاه با زنى که از خون حيض و نفاس پاك است، نزديكى آند و در همان  طلاقش دهد، اگر بعدمعلوم شود که موقع طلاق آبستن بوده، اشكال ندارد.

٢٥٣٦ اگر با زن تامحرمى به گمان اين که عيال خود او است نزديكى کند، چهزن بداند که او شوهرش نيس تيا گمان آند که شوهرش م ىباشد بايد عده نگهدارد.

٢٥٣٧ اگر با زنى که م ىداند عيالش نيست، زنا کند، چنانچه زن نداند که آن مرد شوهر او نيست، بنابر احتياط واجب بايد عده نگهدارد.

٣٤٩ اگر انسان جماع کند و به اندازه ختن هگاه يا بيشتر داخل شود، در زن باشد يا در مرد، در قبل باشد يا در دبر، بالغ باشند يا نابالغ اگر چه منى بيرون نيايد هر دو جنب مىشوند.

٢٤٨١ انسان نمىتواند بدون اذن زن خود با زنهايى که به واسطه شير خوردن خواهرزاده يا برادرزاده زن او شد هاند ازدواج کند و نيز اگر با پسرى لواط کند نمىتواند با دختر وخواهر و مادر و مادربزرگ آن پسر که رضاعى هستند يعنى به واسطه شيرخوردن دختر وخواهر و مادر او شد هاند ازدواج نمايد.

مسئله68 رساله آیت الله خمینی بول و غائط (ادرار و مدفوع) حيوانى كهنسان آن راوطى كرده، يعنى با آن نزديكى نموده (يعني انسان آنرا زمين زده است)، وگوسفندى(يا بسيجي اي) كه استخوان آن از خوردن شير خوك، محكم شده است نجس است

مسئله 351رساله آیت الله خمینی اگر نعوذ بالله حيوانى را وطى كند يعنى با او نزديكىنمايد و منى از او بيرون آيد (مني يعني شير موز) غسل (غسل يک نوع شستشوست) تنها،كافى است. و اگر منى بيرون نيايد، چنانچه پيش از وطى وضو داشته باز هم غسل تنها كافى است، و اگر وضو نداشته، احتياط واجب آن است كه غسل كند، وضوهم بگيرد.

مسئله 2631 رساله آیت الله خمینی خوردن گوشت اسب و قاطر و الاغ مكروه است، وگر كسى با آنها وطى كند، يعنى نزديكى نمايد، حرام مى‏شود، و بايد آنها را از شهر بيرون ببرند و در جاى ديگر بفروشند.

مسئله 2632 رساله آیت الله خمینی گر با گاو و گوسفند و شتر نزديكى كنند بول و سرگين آنها نجس مى‏شود و آشاميدن شير آنها هم حرام است و بايد بدون آن كه تاخير بيفتد آن حيوان را بكشند و بسوزانند و كسى كه با آن وطى كرده، پول آن رابه صاحبش بدهد، بلكه اگر به بهيمه ديگرى هم نزديكى كند، شير آن حرام مى‏شود.

اگر مرد در اثرحادثه ای با عمه و خاله اش زنا کند.مثلا شب در اطاقی در طبقه بالا خوابیده ودرست زیر همان اطاق در طبقه پایین عمه یا خاله اش خوابیده و زلزله اتفاق افتاد که بر اثر
ان زلزله حائل بین دو طبقه از بین رفت و او از بالا روی عمه و خاله اش فرود امد واتفاقی ذکرش(الت تناسلی مرد)در فرج(الت تناسلی زن) عمه یا خاله اش دخول کرده.لازم
نیست خود داری کند و می تواند کارش را تمام کند و بعد هم با دختر او مزاوجت

نماید.منبع:رساله توضیح المسائل خمینی،مسئله 2401

اگر در اثر تکانهای ناشی از زلزله آن شخص بروی عمه خودافتاد طفلی که از اين جريان حادث ميشود حلال زاده است

Advertisements
Posted in: برگ سبز